Tresors del Palau

Còdexs medievals i renaixentistes

La notació musical i les pràctiques litúrgiques des de l’alta edat mitjana fins al segle XVII són presents en aquesta selecció, que inclou notacions musicals antigues o llibres de cant pla, els quals destaquen per la seva organització i la seva procedència.

Gradual de 1623

Aquest gradual va ser elaborat el 1623 per a un convent de la ciutat de Puigcerdà a la Cerdanya per un dels seus monjos, Franciscus Vincent Benet, tal com el copista ho va deixar anotat en una orla. Es poden trobar altres noms semblants en un obituari del monestir dominicà de Girona, però no coincideixen exactament amb aquest. Les melodies de cant pla estan ordenades segons les pregàries de l’ordinari de la missa, entre les quals hi ha set melodies per al Credo, i set per al Kyrie, a més de les Lamentacions de Jeremies, les antífones i responsoris per a Completes, incloses les antífones marianes Ave Regina coelorum i Salve Regina. Entre els Credo, destacar el titulat “indiano”, el qual ens permet suposar que el compilador va tenir contactes directes o indirectes amb missions religioses a l’Amèrica del Sud. Els Kyrie poden ser emprats per a tota mena de festes simples, dobles, ferials o per a l’ofici de difunts. D’elaboració acurada, aquest manuscrit de pergamí inclou, no solament una portada i un índex del contingut realçat amb aiguada, sinó també capitals decorades amb filigranes amb tinta vermella i blava. De ben segur va tenir utilitat com a llibre de cor.

Liber in qua continetur Invitator secu[n]dum diversita tonoru[m] et alia pagina seque[n]ti enumerata. Expe[n]sis et industria R[everend]is P[atr]is F[ratri]s Franciscus Vince[n]tii Benet S[anc]ti F[rancisc]i Iis sacri ordinis predic. De licentia superior[i] pro suo podiceritani conve[n]tu factus anno 1623. Música manuscrita (pergamí), 163 p. (63 x 44 cm)