Avís legal

I. TITULARITAT - INFORMACIÓ

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web http://www.cedoc.cat (el “Lloc Web”) i de tot el seu contingut és:

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
C/ Palau de la Música, 4-6
CP 08003 Barcelona;
Telf: 93 2957200
Fax: 93 2957209
info@palaumusica.cat

En endavant, el grup que anomenarem de forma genèrica PALAU DE LA MÚSICA, està format per la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb CIF G59684548, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 514, i amb domicili social a C/Palau de la Música 4-6, 08003 Barcelona, per l'ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, inscrita amb el número 875 a la secció 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona, i pel CONSORCI DEL PALAU MÚSICA CATALANA amb CIF V08829319, inscrit al Registre d'Entitats Locals de Catalunya, codi d'identificació 9802540003 i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona.

L’informem que http://www.cedoc.cat facilita l'accés als serveis i continguts del Lloc web, consistents principalment en difondre i sol·licitar l'accés als fons documentals i col·leccions bibliogràfiques del CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÀ (“CEDOC”).

El CEDOC és un centre especialitzat en documentació musical i en especial en tota aquella documentació que agrupa la història de l'Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana. Per la importància del seu fons, és considerat un dels principals centres musicals creats per una entitat civil privada a Catalunya.

 

II. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Condicions generals

L’ús d’aquest Lloc Web es regirà per les presents condicions d’ús (“Condicions d’Ús”), incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des del PALAU DE LA MÚSICA li demanem que llegeixi atentament aquestes Condicions d’Ús, les quals contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Vostè ha de saber que amb el simple accés a aquest Lloc Web, vostè serà considerat com a usuari del mateix, acceptant expressament, de forma automàtica i voluntària, les Condicions d’Ús vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les, li recomanem que no continuï fent us d’aquest Lloc Web.    

Si vostè sol·licita els serveis de reprografia oferts a través del Lloc Leb, li seran aplicable els procediments publicats en el Lloc web, a més de les presents Condicions d'Ús.

Així mateix, posem en el seu coneixement que resulten d'aplicació les disposicions del Reglament del Centre de Documentació de l’Orfeó Català, que regula el CEDOC i estableix criteris per a la gestió dels documents que produeix o rep el CEDOC. Aquest reglament apareix publicat en la secció “Centre de Documentació” del Lloc web.

PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, de revisar les presents Condicions d’Ús per tal d’introduir modificacions derivades de canvis legislatius o de decisions corporatives, comprometent-se a publicar i, amb això, a informar de les variacions que poguessin afectar als usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús d’aquest Lloc Web.

Així mateix, PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny del Lloc Web, així com els serveis o els seus continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millora es podrà suspendre l’accés al Lloc Web.

Podria succeir que com a conseqüència de les modificacions en el Lloc Web descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes Condicions d’Ús, també ho estiguessin a condicions particulars. En cas de que hi hagués alguna discordança entre les generals y les particulars, prevaldran aquestes darreres.

Destacar que l’accés al Lloc Web és lliure i gratuït pels usuaris d’Internet i PALAU DE LA MÚSICA no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut d’aquest Lloc Web.

Sense perjudici de l'anterior, PALAU DE LA MÚSICA condiciona l'ús d'alguns dels serveis oferts en el Lloc Web a:

  1. l'emplenament previ del corresponent formulari que aparegui en la corresponent secció del Lloc Web, amb la consegüent acceptació de la Política de Protecció de Dades inclosa en el propi formulari i/o secció del Lloc Web; i/o

  2. l’emplenament previ del corresponent registre d'usuari, el qual s'efectuarà de la manera expressament indicada en la corresponent secció del Lloc Web.

Els menors d’edat que desitgin fer ús d’aquest Lloc Web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes.  

 

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials, dissenys, gràfics, logotips, signes distintius de qualsevol classe, imatges, vídeos, àudios, software, descàrregues, texts, documents, partitures, combinacions de colors, programacions, codis font i qualsevol altre contingut del present Lloc web (conjuntament, la “PI”), són propietat del PALAU DE LA MÚSICA o, si s’escau, dels seus llicenciants o altres tercers que hagin autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Lloc Web atribueixi a l'usuari dret algun sobre la PI, i sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre la PI.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la PI, excepte en els casos prèviament autoritzats pel PALAU DE LA MÚSICA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del PALAU DE LA MÚSICA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal del contingut del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració. PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret, a la seva discreció, a limitar o cancel·lar el seu accés a o ús del Lloc Web, de forma parcial o total, a qualsevol moment sense previ avís.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA és una marca registrada, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquesta denominació incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització de PALAU DE LA MÚSICA.

S'informa a l'usuari que cedoc.cat és un domini registrat pel PALAU DE LA MÚSICA. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del seu propietari, en connexió amb altres serveis que no siguin del PALAU DE LA MÚSICA.

 

Responsabilitat i obligacions

1. Responsabilitat en quant al contingut del Lloc Web.

El contingut d'aquest Lloc Web és de caràcter general i té una finalitat principalment informativa dels serveis que presta el CEDOC i de donar accés al fons documental i col·leccions del CEDOC. En el cas de serveis que requereixin cert pagament, PALAU DE LA MÚSICA informarà del procediment i de les condicions particulars del servei corresponents als usuaris.

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix, és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, PALAU DE LA MÚSICA s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del Lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en aquest. 

PALAU DE LA MÚSICA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada i/o publicada per PALAU DE LA MÚSICA, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del Lloc Web, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

 

2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links) de tercers.

Els enllaços introduïts en el Lloc Web són de caràcter merament informatiu i, per tant, PALAU DE LA MÚSICA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs web de tercers. En conseqüència, PALAU DE LA MÚSICA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, que aparegui en aquests llocs web de tercers.

Si l'usuari decideix accedir a qualsevol lloc web de tercers, ho fa sota la seva completa responsabilitat i subjecte a les condicions d'ús d'aquests llocs web de tercers.

 

3. Responsabilitat en el supòsit de que el Lloc Web sigui la destinació de l’enllaç introduït en la pàgina web d’un tercer.

Pel que es refereix als enllaços establerts en altres pàgines web a aquest Lloc Web, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web, seran d’aplicació les següents estipulacions:

  • S’haurà de sol·licitar autorització prèvia per escrit de PALAU DE LA MÚSICA.

  • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina d'inici del Lloc Web.

  • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'usuari a la pròpia adreça del Lloc Web a http://www.cedoc.cat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial

  • No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre el Lloc Web.

  • El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de PALAU DE LA MÚSICA.

PALAU DE LA MÚSICA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

L'establiment d’un enllaç al Lloc Web en una pàgina web d’un tercer no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de PALAU DE LA MÚSICA amb el titular d'aquesta pàgina web.

 

4. Responsabilitat dels aspectes tècnics.

PALAU DE LA MÚSICA no garanteix la continuïtat del funcionament del Lloc Web, així com tampoc la seva disponibilitat permanent. PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

PALAU DE LA MUSICA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït. 

PALAU DE LA MÚSICA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionessin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a PALAU DE LA MÚSICA.

 

5. Obligacions dels usuaris.

Durant l'ús del present Lloc Web, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic, quedant prohibit l'ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per PALAU DE LA MÚSICA o tercers. Per tant, l'ús del Lloc Web ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de PALAU DE LA MÚSICA i/o de tercers.

Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar, suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de PALAU DE LA MÚSICA , així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure'ls en els continguts del Lloc Web. De la mateixa manera, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts del Lloc Web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que PALAU DE LA MÚSICA pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest Avís Legal i les Condicions d’Ús del Lloc Web.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligentment i fidel les recomanacions que si s’escau, i en el seu moment, estableixi PALAU DE LA MÚSICA relatives a l'ús del Lloc Web.

L'usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb PALAU DE LA MÚSICA, sent l’usuari l’únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a PALAU DE LA MÚSICA com a tercers.

 

Durada i modificació

PALAU DE LA MÚSICA es reserva el dret a la seva sencera discreció i de forma unilateral, a modificar, afegir o retirar qualsevol part del present Avís Legal i Condicions d'Ús. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquest Avís Legal. 

Serà responsabilitat de l'usuari comprovar si hem realitzat qualsevol canvi en el present Avís Legal i en les Condicions d'Ús cada vegada que utilitzi el Lloc Web. Si l'usuari accedeix a o utilitza el Lloc Web de qualsevol manera després que s'hagi modificat l'Avís Legal i les Condicions d'Ús, es considerarà que ha llegit, entès i donat el seu consentiment a i acceptat de forma incondicional aquests canvis. La versió més actual del present Avís Legal i de les Condicions d'Ús estarà disponible en el Lloc Web i substituirà a qualsevol versió anterior dels mateixos.

La vigència temporal d'aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició en el Lloc Web, fins al moment que sigui modificat de forma total o parcial per PALAU DE LA MÚSICA.

PALAU DE LA MÚSICA podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest Lloc Web. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre PALAU DE LA MÚSICA que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del Lloc Web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i Condicions d’Ús queden subjectes a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’ accés a aquest Lloc Web, els usuaris i PALAU DE LA MÚSICA es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona renunciant expressament a qualsevol altre fur.