Tresors del Palau

Còdexs medievals i renaixentistes

La notació musical i les pràctiques litúrgiques des de l’alta edat mitjana fins al segle XVII són presents en aquesta selecció, que inclou notacions musicals antigues o llibres de cant pla, els quals destaquen per la seva organització i la seva procedència.

Fragment de missal del segle XII

Aquest fragment de missal amb música sobre pergamí presenta –tal com reflecteixen les inicials ornamentades amb tinta vermella i verda– una factura acurada. Les lectures, sense música, s’alternen amb les melodies gregorianes en notació neumàtica aquitana, que han pogut ser identificades per comparació amb el gradual de Saint Michel de Gaillac (París, Bibliothèque Nationale, Latin 776) editat per Marie-Nöel Colette i Rupert Fischer. Aquests textos corresponen al desenvolupament de diversos oficis del temps de Quaresma, concretament de la quarta setmana, el de la festa de les Quatre Tèmpores i el Diumenge de Passió. En aquestes pàgines, el xantre trobava els cants de la missa, els responsoris (R) i versicles (V), l’inici dels quals és anunciat amb lletres cal·ligrafiades amb tinta vermella, tant en el cas de les melodies de l’introit, el gradual, el tracte i l’ofertori (off), com en la comunió (co). Aquests cants s’alternen amb les lectures de l’Antic Testament (Llibre de l’èxode, Llibre d’Ezequiel, Hebreus). Certes melodies estan particularment ornamentades, sobretot el responsori i el tracte Saepe expugnaverunt de la pàgina 4, com ho demostra també l’ús de complexos neumes. Un filet de tinta vermella serveix de guió, que permet seguir les síl·labes i les lletres del text per sota de la línia musical.

S’hi observen, com a afegits, traços de ploma i numeracions més modernes. El document té un segell de procedència de la llibreria L’Arxiu, J. Batlle, Barcelona.

[Missal. Fragment]. – Segle XII. – Manuscrit (pergamí). – 1 bifoli; 31 x 22 cm (Ms. 11/5)